Get Adobe Flash player

Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията с потребителите на интернет сайта www.teachit.bg собственост на ЕТ „Алина – Александра Вецева“, възникващи при предоставяне и ползване на услуги.

 

I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Потребител – по смисъла на тези Общи условия е лице, което е регистрирало уникално потребителско име и парола в сайта www.teachit.bg и използва услугите след предоставен достъп.

1.2. Доставчик – по смисъла на тези Общи условия е ЕТ „Алина – Александра Вецева“, която предоставя онлайн услуга на потребителя, съгласно настоящите Общи условия.

1.3. УслугаЕТ „Алина – Александра Вецева“ предоставя онлайн обучение на своите потребители, съгласно изложените общи условия.

1.4. Материал - е всяка база данни, достъпна чрез сайта www.teachit.bg, както и всяка информация която е обект на авторско право.

1.5. Виртуалната класна стая – е софтуерна програмакоято позволява виртуална реализация на реална учебна стая. Във виртуалната учебна среда има поне двама участника: обучител и обучаем (Потребител), където протичат уроците с помощта на онлайн презентации, материали, тестове, и аудио връзка и др

1.5. Час - е учебен час, с продължителност 45 минути.

1.6. Пакет - видът на достъп до услугата, закупен от Потребителя, съгласно настоящите Общи условия.

1.7. С попълването на формуляра при регистрация и придобиването на уникално потребителско име и парола Потребителят се съгласява с Общите условия и Правилата за ползване на сайта.

1.8. Долупосочените условия са валидни за всеки регистриран Потребител, като същия се съгласява изцяло, приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

 

II. ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

2.1. Всяко лице, желаещо да се регистрира като Потребител на Teachit.bg, задължително извършва регистрация в сайта www.teachit.bg, следвайки дадените указания за регистрация.

2.2. При успешна регистрация и залащане за ползване на услугата, Потребителят получава потребителсо име парола за достъп до виртуалната учебна стая, които ще бъдат изпратен на предоставената от Потребителя електронна поща..

2.3. Доколкото не е указано изрично друго, услугите, предоставяни в сайта www.teachit.bg са за употреба само на регистрирани потребители, без право да бъдат предоставени на трети лица. Потребителят изцяло носи отговорност за конфиденциалността на неговата парола или акаунти и на достъпа до ресурсите на сайта.

2.4. Компютърно оборудване и достъп до Интернет, за ползването на предоставяните услуги, Потребителят си осигурява сам.

 

III. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

3.1. При регистрацията за ползване на услугуте на доставчика, личната информация, която потребителят предоставя, се ползва от закрилата нa Закона за защита на личните данни. Тя по никакъв начин не може да бъде използвана за цели извън обявените в сайта, както да бъде предоставяна под каквато и да е форма на трети лица.

3.2. В определени случаи тази информация се използва единствено за поддържане на контакт с потребителя за предоставяне на информация за нови услуги или промени, с цел постигане на по-добро качество на услугата.

3.3. Доставчика си запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

3.4. Потребителят има право на достъп и поправка на своите данни. Правото се упражнява лично или посредством пълномощник с нотариално заверен подпис на пълномощното.

 

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

4.1. Цените на предоставяните услуги са указани на сайта www.teachit.bg. Потребителят заплаща услугите по цени, които са били актуални по време на регисрацията му.

4.2. Потребителят заплаща на доставчика сума за ползване на услугата чрез плащане:

-          по банков път;

-          офис мрежата на Изипей АД в брой;

-          чрез превод по сметка, през интернет сайта: www.epay.bg;

-          чрез превод по сметка, през GSM.

Всички необходими детайли за методите на плащане са указани на сайта www.teachit.bg.

4.3. Доставчикът се задължава да предостави първичен счетоводен документ на Потребителя след извършване на съответното заплащане.

4.4.Доставчикът си запазва правотото да променя цените на услугите без предварително известие, като ги публикува своевременно в сайта си.

 

V. АВТОРСКИ ПРАВА

5.1. Всички материали, документи, информация, дизайн, структура и състав на сайта са собственост на Доставчика.

5.2. Доставчикът предоставя всички материали на сайта за лични употреба, без право за разпространение на трети лица с търговска цел. Потребителят няма право да копира и публикува материалите на други места.

5.3. Материалите на сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба означава нарушение на авторско право или други законови разпоредби.

 

VI. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

6.1. Потребителят има право да изложи своето мнение относно предлаганите услуги на страницата на сайта.

6.2. Отговорността за публикуваните мнения е изцяло на Потребителя. Доставчикът не носи никаква отговорност за верността на публикуваната информация и коректността на публикуваните мнения. Доставчикът си запазва правото да изтрива мнения, които не са свързани с предоставените услугит. Потребителят няма право да излага или изпраща от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, нецензурна, порнографска или друга информация, която е в разрез с действащите закони и нормативни актове.

6.3. Доставчикът не носи отговорност при нарушения на работоспособността на програмното или техническото осигуряване на други оператори в Интернет или телекомуникационните връзки в и/или извън страната, вследствие на което Потребителя не може да ползва частично или напълно възможностите на предоставените услуги и информация; 

6.4. Доставчикът не носи отговорност в случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или други подобни програми и системи, нарушаващи нормалната работа на компютърните системи

6.5. Доставчикът не носи отговорност за качеството и съдържанието на други интернет сайтове, продукти и/или услуги, за които са достъпни чрез хипер-връзки от уебсайта www.teachit.bg, както и за последиците, които могат да произтекат във връзка с тяхното ползване.

6.6.Доставчикък не отговоря за загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат на ползването от негова страна на услугите и информацията, както и за невъзможността да се ползват предлаганите услуги и информация.

 

 

VII. ПЕКРАТЯВАНЕ НАУСЛУГАТА

7.1. Регистрацията на Потребител (акаунт) на сайта се прекратява в следните случаи:

(1). При изрично писмено желание на Потребителя;

(2). Едностранно, от Teachit.bg, при извършване на груби или системни неизпълнения на задълженията на Потребителя и/или на правилата за използване на сайта, както са залегнали в настоящите Общи условия..

(3). Едностранно, от Teachit.bg, в случай на липса на активност от Потребителя на Сайта, в продължение на 1 година.

7.2. В случай на прекратяване по реда на настоящата т.VII., Потребителят губи неизползваната от него услуга по поддържаната от Teachit.bg виртуална сметка.

7.3. При прекратяване на акаунта, цялата налична информация за Потребителя ще бъде изтрита от базите данни, поддържани от Teachit.bg

7.4. В срок от 7 работни дни Потребителят има право да се откаже от услугата, като Доставчикът се задължава да изплати само сумата за неизползваната услуга от Потребителя.

7.5. Потребителят няма право да се откаже от услугата след използване на повече от 40 процента от услугата. В този случай Доставчикът не изплаща на Потребителя сумата за неизползваната услуга, а дава право на Потребителя да използва остатъка по друго време и за други услуги след допълнително договаряне с него.

7.6. В случай на несъответствие на услугата с характеристиките, посочени в сайта www.teachit.bg Доставчикът се задължава да възстанови неправомерно израсходваната сума на Потребителят, в срок от 7 работни дни след съответната констатация.

 

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

8.1. Доставчикът си запазва правото за промяна на тези Общи условия по всяко време, като след всяка промяна Общите условия се публикуват на сайта www.teachit.bgс посочена дата на актуализация.

8.2. За неуредените в настоящите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

 

IX. Влизане в сила

9.1. Настоящите Общи условия са в сила от 01.02.2013 г.

System.String[]
Сподели